แนะนำคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ได้จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยได้จัดทำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยสยามเมื่อ 17 มิถุนายน 2563 โดยในปีการศึกษา 2563 ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด”ความรู้คู่ความสุข” เพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ในด้านการเมืองการปกครอง การจัดการภาครัฐ ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถทำงานภายใต้บริบทแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและอนาคต และสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและการพัฒนาองค์การ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1 

ในหัวข้อ Politics and Administration for Sustainable Development จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับภาคีวิชาการ วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิชาการไทยวิจัยพัฒนาการจัดการ

กำลังเปิดรับบทความ

ติดต่อ

สามารถส่งบทความทางอีเมล

หรือสามารถลงทะเบียนผ่าน Google form ดัานล่าง

Scroll to Top